کلبه تنهایی

کلبه تنهایی

ندانستیم و دل بستیم، نپرسیدیم و پیوستیم
ولی هرگز نفهمیدیم شکار سایه‌ها هستیم

سرآغاز؟!!!

هه

برای ما رسید به آخرش. تموم شد. بهش میگن سرآخر

قصه ما غصه شد