کلبه تنهایی

کلبه تنهایی

ندانستیم و دل بستیم، نپرسیدیم و پیوستیم
ولی هرگز نفهمیدیم شکار سایه‌ها هستیم

میخوای بدونی من کیم؟

من یه پسر تنهام

یه پسر که دل بست به یکی ولی اون یکی دل نبست به پسر